O LABORATORIUM

Laboratorium Lingwistyki Korpusowej, KORPUSY, Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, zostało powołane do życia 1 grudnia 2012 r. z inicjatywy prof. dra hab. Sambora Gruczy. Pierwszym kierownikiem Laboratorium był dr Marek Łukasik. Od 1 października 2013 r. jego obowiązki przejęła dr Marta Małachowicz. Opiekę naukową sprawują prof. dr hab. Sambor Grucza oraz prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska.

 

CELE

Celem strategicznym Laboratorium jest gromadzenie, opracowanie i analiza wielojęzycznych korpusów tekstów specjalistycznych. Korpusy specjalistyczne jako takie stanowią materiał badawczy lingwistyki języków specjalistycznych, glottodydaktyki, translatoryki, terminologii, terminografii a także w coraz większym stopniu nowych dziedzin lingwistyki jak komunikacja biznesowa, komunikacja lotnicza itd.  

 

Prace Laboratorium wpisują się w dotychczasowy nurt badań lingwistyki korpusowej, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu rozwiązań nowoczesnych technologii informatycznych dla celów badawczych i praktycznych lingwistyki stosowanej. Takie interdyscyplinarne ujęcie badań jest zgodne z rozwojem współczesnej nauki i stanowi punkt wyjścia dla ściślejszej współpracy między światem nauki a potrzebami rynku. Pomimo długoletniej tradycji prac korpusowych tak w kraju, jak i na świecie projekt zachowuje cechę innowacyjności dzięki ukierunkowaniu działań na przetwarzanie tekstów specjalistycznych najważniejszych języków światowych.