BIBLIOGRAFIA KSIĄŻEK Z ZAKRESU LINGWISTYKI KORPUSOWEJ

DOSTĘPNYCH W BIBLIOTEKACH UW

 

Zastosowane skróty:

BUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

IA – Biblioteka Instytutu Anglistyki

IG – Biblioteka Instytutu Germanistyki

ILS – Biblioteka Instytutu Lingwistyki Stosowanej

UKKNJA – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

WMiM – Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

WLS – Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej

 

Bibliografia:

Aarts J., Meijs W., 1986, Corpus linguistics II, new studies in the analysis and exploitation of computer corpora, Amsterdam: Rodopi. [IA]

Aijmer K., Hasselgård H. [red.], 2004, Translation and corpora: selected papers from the Göteborg-Oslo Symposium 18-19 October 2003, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. [BUW]

Aston G., 1998, The BNC handbook: exploring the British National Corpus with SARA, Edinburgh: Edinburgh University Press. [IA]

Bański P., 2001, The proposed encoding scheme for the IPI PAN corpus, Warszawa: IPI PAN. [BUW]

Beeby A., Rodríguez Inés P., Sánchez-Gijón P. [red.], 2009, Corpus use and translating: corpus use for learning to translate and learning corpus use to translate, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. [WLS]

Berglund Y., 2005, Expressions of future in present-day English: a corpus-based approach, Uppsala: Uppsala Universitet. [BUW]

Biber D., 2006, University language: a corpus-based study of spoken and written registers, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. [IA]

Bowen R., 2005, Noun complementation in English: a corpus-based study of structural types and patterns, Göteborg: Göteborg University. [BUW]

Bowen R., Mobärg M., Ohlander S. [red.], 2009, Corpora and discourse - and stuff: papers in honour of Karin Aijmer, Göteborg:  University of Gothenburg. [BUW]

Bowker L., Pearson J., 2002, Working with specialized language: a practical guide to using corpora, London, New York: Routledge. [IA, WLS]

Chłopek D., 2007, Kategoryzacja czasowników ruchu w leksykozbiorach internetowych: (na przykładzie języka angielskiego), Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. [BUW]

Duszak A., Gajek E., Okulska U. [red.], 2006, Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym: teoria i praktyka, Kraków: Universitas. [BUW, ILS, WLS]

Goźdź-Roszkowski S. [red.], 2003, 4th International Conference on Practical Applications in Language Corpora Łódź, Poland, 4-6 April 2003: abstracts, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [BUW]

Gries S. T., Stefanowitsch A. [red.], 2006, Corpora in cognitive linguistics: corpus-based approaches to syntax and lexis, Berlin, New York: Mouton de Gruyter. [WLS]

Górski R. L., 2008, Diateza nacechowana w polszczyźnie: studium korpusowe, Kraków: Lexis. [BUW]

Grabowski Ł, 2012, A corpus-driven study of translational and non-translational texts: the case of Nabokov's Lolita, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. [BUW]

Hajnicz E., 2011, Najbardziej znane korpusy tekstów: opracowanie przeglądowe, Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.[BUW]

Hoffmann S. [red.], 2008, Corpus linguistics with BNCweb: a practical guide, Frankfurt am Main: Peter Lang.[WLS]

Hunston S., 2002, Corpora in applied linguistics, Cambridge: Cambridge University Press. [ILS]

Hunston S., Francis G., 2000, Pattern grammar: a corpus-driven approach to the lexical grammar of English, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. [WLS]

Johansson S., 2007, Seeing through multilingual corpora: on the use of corpora in contrastive studies, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. [WLS]

Kennedy G. D., 1998, An introduction to corpus linguistics, London, New York: Longman. [ILS]

Kenny D., 2001, Lexis and creativity in translation: a corpus-based study, Manchester, Northampton: St. Jerome Publishing. [IA]

Leech G., 2001, Word frequencies in written and spoken English: based on the British National Corpus, Longman: Pearson Education. [ILS]

Leech G., Myers G., Thomas J. [red.], 1995, Spoken English on computer: transcription, mark-up, and application, Harlan: Longman. [IA]

Leitner G. [red.], 1992, New directions in English language corpora: methodology, results, software developments, Berlin, New York: Mouton de Gruyter. [IA]

Lewadowska-Tomaszczyk B. [red.], 2001, International Conference on Practical Applications in Language Corpora, Łódź, Poland, 7-9 September 2001: abstracts, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [BUW]

Lewandowska-Tomaszczyk B. [red.], 2005, Podstawy językoznawstwa korpusowego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [BUW, ILS]

Lewandowska-Tomaszczyk B., Melia P. J. [red.], 1997, International Conference on Practical Applications in Language Corpora, Łódź, Poland, 10-14 April 1997: proceedings, Łódź: Łódź University Press. [IA]

Lewandowska-Tomaszczyk B., Melia P. J. [red.], 1999, PALC'99: International Conference on Practical Applications in Language Corpora, Łódź, Poland, 15-18 April 1999: abstracts, Łódź: Department of English Language /PELCRA: University Press. [BUW]

Lönneker B., 2003, Konzeptframes und Relationen: Extraktion, Annotation und Analyse französischer Corpora aus dem World Wide Web, Berlin: Aka. [BUW]

Lüdeling A., Kytö M. [red.], 2008, Corpus linguistics: an international handbook, Berlin, New York: Walter de Gruyter. [IA]

Marciniak M. [red.], 2010, Anotowany korpus dialogów telefonicznych, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. [BUW]

McEnery T., Xiao R., Tono Y., 2006, Corpus-based language studies: an advanced resource book, London, New York: Routledge. [BUW, IA]

McEnery T., Wilson A., 2001, Corpus linguistics: an introduction, Edinburgh: Edinburgh University Press. [ILS]

Meijs W., 1987, Corpus linguistics and beyond: proceedings of the seventh international conference on English Language Research on Computerized Corpora, Amsterdam: Rodopi. [IA]

Meyer Ch. F., 2002, English corpus linguistics: an introduction, Cambridge: Cambridge University Press. [IA]

Oakes M. P., 2003, Statistics for corpus linguistics, Edinburgh: Edinburgh University Press. [ILS]

O'Keeffe A., 2007, From corpus to classroom: language use and language teaching, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. [IA]

O'Keeffe A. M., McCarthy M., 2010, The Routledge Handbook of Corpus Linguistics, London, New York: Routledge. [BUW]

Okulska U., 2006, Gender and the formation of modern standard English: a socio-historical corpus study with early modern English in focus, Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang. [ILS]

Olohan M., 2004, Introducing corpora in translation studies, London, New York: Routledge. [ILS]

Oreström B., 1985, A corpus of Shetland English, Stockholm: Almqvist & Wiksell International. [BUW]

Otwinowska-Kasztelanic A., 2000, Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków (19-35 lat), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog". [BUW]

Pfeffer J. Alan, 1975, Grunddeutsch: Erarbeitung und Wertung dreier deutscher Korpora: ein Bericht aus dem "Institute for Basic German" – Pittsburgh, Tübingen: Narr. [IG]

Przepiórkowski A., 2004, Korpus IPI PAN: wersja wstępna, Warszawa: IPI PAN. [BUW, IA, ILS]

Przepiórkowski A., 2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.[BUW, ILS]

Przepiórkowski A., Woliński M., 2001, Projekt anotacji morfosyntaktycznej korpusu języka polskiego, Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN). [BUW]

Rosenfeld H., 1983, Erklärungen und Begründungen: Sätze mit kausalem aus und vor: eine Korpusanalyse, Frankfurt am Main, Bern: Verlag Peter Lang. [BUW]

Reppen, Randi, 2010, Using corpora in the language classroom, Cambridge: Cambridge University Press. [UKKNJA]

Reppen R., Fitzmaurice S. M., Biber D. [red.], 2002, Using corpora to explore linguistic variation, Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins. [ILS]

Rudolf M., 2004, Metody automatycznej analizy korpusu tekstów polskich: pozyskiwanie, wzbogacanie i przetwarzanie informacji lingwistycznych, Warszawa: [s.l.].                              [BUW]

Scheffler, P., 2008, Native English and learner corpora: linguistic comparison and pedagogical applications, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [BUW]

Sieberg B., 1984, Perfekt und Imperfekt in der gesprochenen Sprache: Untersuchung zu Gebrauchsregularitäten im Bereich gesprochener Standard- und rheinischer Umgangssprache mit dem Erp-Projekt als Grundlage der Korpusgewinnung, Bonn, Rhein: Fr.-Wilh.-Univ. [IG]

Sinclair J., 1995, Corpus, concordance, collocation, Oxford: Oxford University Press. [UKKNJA]

Sinclair J., 2004, Trust the text: language, corpus and discourse, London, New York: Routledge. [UKKNJA, WLS]

Stede M., 2007, Korpusgestützte Textanalyse: Grundzüge der Ebenen-orientierten Textlinguistik, Tübingen: Narr. [IG]

Stubbs M., 2002, Words and phrases: corpus studies of lexical semantics, Malden: Blackwell Publishing. [IA

Tognini-Bonelli E., Del Lungo Camiciotii G. [red.], 2005, Strategies in academic discourse, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. [ILS]

Vetulani Z., 1990, Corpus of consultative dialogues: experimentally collected source data for Al applications, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [WMiM]

Wawrzyńczyk A., 2006, Korpusy językowe: tekstowe zasoby Internetu jako korpus: wprowadzenie, Warszawa: Wydawnictwo „Takt". [WLS]

Wawrzyńczyk J. [red.], 2004, Korpusy języka rosyjskiego w Polsce i na świecie: praca zbiorowa, Warszawa: [s.n.], 2004 (Łódź: Abagraf). [BUW, ILS]

Zanettin F., 2012, Translation-driven corpora: corpus resources for descriptive and applied translation studies, Manchester, Kinderhook: St. Jerome Publishing. [WLS]

[Opracowanie: Tomasz Michta]