Prof. dr hab. Sambor Grucza – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, kierownik Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych, założyciel i opiekun naukowy Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej. W latach 2008-2012 dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Jest redaktorem naukowym czasopisma Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, Studia Naukowe, współredaktorem naukowym serii Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik oraz Studia Naukowe a także członkiem rady naukowej czasopisma Kwartalnik Neofilologiczny. Członek licznych stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Polskiej Towarzystwo Językoznawcze, Intenationale Vereinigung für Germanistik, Gesellschaft für Angewandte Linguistik. Jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Germanistów. Zainteresowania naukowe to: lingwistyka stosowana – translatoryka i glottodydaktyka, lingwistyka języków specjalistycznych, lingwistyka tekstu, lingwistyka dyskursu, okulografia. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych i współautorem serii 35 podręczników do nauki języka niemieckiego w szkole Dein Deutsch. [publikacje zob. tutaj]

 

Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zakładu Leksykologii i Leksykografii oraz kierownik Sekcji Rosyjskiej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Przewodnicząca Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, ekspert UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names). Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (w latach 2007-2010 Sekretarz Generalny, od 2011 r. przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN (przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych). Zainteresowania badawcze: onomastyka, historia języka i historia nauki, leksykologia, leksykografia, terminologia. Opublikowała (samodzielnie lub we współautorstwie) ponad 170 publikacji naukowych (w tym 25 książek). [publikacje zob. tutaj]

 

Dr Marek Łukasik – adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Laboratorium Lingwistyki Korpusowej w latach 2012-2013. Stopień doktora uzyskał w 2010 roku na podstawie rozprawy pt.  „Teksty specjalistyczne a konstruowanie terminograficzne". Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań  metaterminograficznych, zasad konstruowania słowników terminologicznych, dydaktyki translacji tekstów naukowych i technicznych, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania korpusów tekstów specjalistycznych. Uczestniczył w stypendiach na Uniwersytecie Kraju Saary w Saarbrücken, Uniwersytecie w Hamburgu (dwukrotnie), w stażach na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie (staż dydaktyczny), Uniwersytecie Birmingham (staż badawczy) oraz w warsztatach lingwistyki korpusowej w Lancaster University (2013, 2014). Wieloletni opiekun Koła Naukowego BAJT, członek European Association for Lexicography (EURALEX), Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (PTLS) oraz  Międzynarodowej Organizacji Terminologii Specjalistycznej (MOTS). [publikacje zob. tutaj]

 

Dr Marta Małachowicz - adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Języków Specjalistycznych w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2008 roku na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Transfer wiedzy specjalistycznej w układzie interlingwalnej komunikacji zawodowej". Jej zainteresowania naukowe obejmują lingwistykę języków specjalistycznych, a ostatnio skoncentrowane są na lingwistyce korpusowej i zastosowaniu wyników badań terminologicznych w tłumaczeniu i dydaktyce języków specjalistycznych. Bliskie są jej doświadczenia krajów skandynawskich w budowaniu tzw. infrastruktury terminologicznej. Odbyła staże w ośrodkach terminologicznych w Sztokholmie i w Helsinkach. Pełni funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. [publikacje zob. tutaj]

 

Mgr Maciej Durkiewicz – wykładowca w Zakładzie Leksykologii i Leksykografii w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, absolwent italianistyki na Wydziale Neofilologii UW, przygotowuje rozprawę doktorską na temat językowego kształtu włoskich dzienników sieciowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu współczesnego języka włoskiego, zwłaszcza pod względem różnic między językiem mówionym, pisanym oraz językiem w komunikacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów lingwistyki korpusowej. Obejmują one ponadto miejsce i kształt języka włoskiego w wielojęzycznej Szwajcarii oraz zagadnienia polsko-włoskiej gramatyki kontrastywnej. Istotne miejsce przypada wreszcie kwestiom leksykograficznym, o czym świadczy współautorstwo Dużego Słownika polsko-włoskiego i włosko-polskiego (Warszawa 2007: Langenscheidt) oraz współpraca przy realizacji polskiej części wielojęzycznej bazy czasowników czynnościowych (projekt IMAGACT realizowany przez laboratorium LABLITA na Uniwersytecie Florenckim). Jest członkiem stowarzyszenia SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana).

 

Mgr Tomasz Michta – doktorant Wydziału Lingwistyki Stosowanej, gdzie przygotowuje rozprawę  pt.  „Struktura  konceptualna  wiedzy  w słowniku  terminologii  przedmiotowej"  pod  kierunkiem  prof.  dr.  hab.  Jurija  Lukszyna. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku filologia ze specjalnością tłumaczenie specjalistyczne (języki obce: angielski i niemiecki) prowadzone przez Katedrę Języków Specjalistycznych (obecnie Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej). Część studiów zrealizował  na  Uniwersytecie  Kraju  Saary  w  Saarbrücken  (2007‐2008)  oraz  na Uniwersytecie  im.  Jana Gutenberga  w  Moguncji  (2010‐2011). Ma także na swoim koncie staże naukowe na Uniwersytecie w Hamburgu (2012) oraz na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji (2012). Laureat stypendiów: Miasta Stołecznego Warszawy (2005-2008), DAAD (2007), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007/2008), programu Nowoczesny Uniwersytet (2011/2012). Przez lata związany z Kołem Naukowym BAJT. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na leksykografii i lingwistyce korpusowej. 

 

Mgr Joanna Markowska — doktorantka Wydziału Lingwistyki Stosowanej, gdzie pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Olpińskiej-Szkiełko przygotowuje rozprawę z zakresu tłumaczeń ustnych. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku filologia ze specjalnością tłumaczenie specjalistyczne (języki obce: niemiecki i angielski) prowadzone przez Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (obecnie Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej). Aktywna tłumaczka. Stypendystka DAAD. Przez lata związana z Kołem Naukowym BAJT. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół translatoryki, terminologii i dydaktyki translacji specjalistycznej.